หน้าแรก : HOME

มติที่ประชุม ศบค.เลย (๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)มติที่ประชุม ศบค.เลย (๔ สิงหาคม ๒๕๖๔) ให้ขยายเวลาเปิดเรียน เป็น ๓๐ วัน (ตั้งแต่ วันที่ ๔ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕มติที่ประชุม ศบค.เลย (๔ สิงหาคม ๒๕๖๔) ให้ขยายเวลาเปิดเรียน เป็น ๓๐ วัน (ตั้งแต่ วันที่ ๔ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)


เลื่อนการเปิดเรียนแบบ On - Site ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2564

เลื่อนการเปิดเรียนแบบ On - Site ตั้งแต่วันที่ 12 - 25 กรกฎาคม 2564

ประกาศโรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม.pdf

ประกาศ โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม หยุดเรียน กรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากสถานการ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19

โรงเรียนจะมีการเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Line ,On Demand ,On Handเว็ปไซต์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 แห่งแรกและแห่งเดียว

https://sillapa.loei1.go.th/sillapa-online-2563

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียน วันที่ 16 ก.ค. 2563

ประกาศจากโรงเรียน

ปฏิทินเปิด - ปิด