วิสัยทัศน์ พันธกิจ


          โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม  มุ่งมั่นจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนโดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยสอน  บุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  


Comments