history

นายประดุงชัย  เพียสุระ  ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
งานประจำ  สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 งานพิเศษที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่  255/6  หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงคาาน  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  42110

Comments